നിങ്ങളിൽ മൂലക്കുരു എന്ന പ്രശ്നം അലട്ടുന്നുവോ..? മൂലക്കുരുവിനു ശാശ്വത പരിഹാരം.. ഒരു സിമ്പിൾ മാര്‍ഗം, വീഡിയോ കാണുക. ഷെയര്‍ ചെയ്യുക

Haemorrhoids are usually caused by straining during bowel movements, obesity or pregnancy.
Discomfort is a common symptom, especially during bowel movements or when sitting. Other symptoms include itching and bleeding.

A high-fibre diet can be effective, along with stool softeners. In some cases, a medical procedure to remove the haemorrhoid may be needed to provide relief.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *